Stadgar

Stadgar för Mozarts Vänner, MoV

§ 1 Syfte
Mozarts Vänner, framöver kallat MoV, syftar till att ordna elevkonserter, musikprojekt, studieresor för att främja musikintresset och inspirera aktivt musicerande barn och ungdomar mellan 5 och 20 år.

Fokus för MoV ligger på framförande och spridning av den klassiska musiken, innefattande alla stilperioder från tidig musik till dagens nyskrivna konst- och filmmusik.

Syftet är även att komplettera och förädla ungas musikaliska utbildning, en utbildning som sker på deras fritid och hos professionella musiklärare. Framträdanden ordnas både för såväl solister som för mindre och större ensembler. Elevkonserter är betydelsefulla milstolpar, inte bara för den som musicerar utan även för de elever som lyssnar.

Konsertverksamheten som ordnas av MoV har en spännvidd från förskolekonserter, spelade av förskolebarn, via familjekonserter upp till näst intill professionella framträdanden av de mest avancerade eleverna. Varje år ordnas minst ett speltillfälle med social bakgrund, tex en lunchkonsert på Barn- och Ungdomssjukhuset. Konserter där lärare musicerar tillsammans med elever organiseras för att skapa bra förebilder. Temakonserter kan tex handla om Pappa Bachs födelsedag eller om kvinnliga tonsättare. Ytterligare inspiration hämtas ibland från inbjudna poeter, bildkonstnärer, skådespelare och dansare.
Projekt med gästlärare kan t. ex handla om rytmik, olika musikstilar eller musikalisk tolkning.

Visionen är att de musicerande eleverna och deras familjer inte ensamma ska behöva stå för kostnader för dessa arrangemang. Därför ska föreningen också aktivt söka sponsorer som vill ge bidrag till hyror av konsertlokaler, produktionskostnader, logistik, material och utrustning.
Utöver de nämnda arrangemangen är föreningens syfte även att bidra med undervisningsstipendier för att främja integration av särskilt behövande barn och ungdomar.

Föreningen är ideell, utan ekonomiskt vinstintresse samt politisk och religiöst obunden.

§ 2 Säte
MoV har sitt säte i Lund och bedriver verksamhet som i huvudsak är riktad till ungdomar tillhörande Lunds Kommun och omnejd. Föreningen har ett stort nationellt och internationellt kontaktnät och samarbetar med olika kulturaktörer som värnar det klassiska musikarvet.

§ 3 Styrelsen
MoVs styrelse utgörs av professionellt verksamma musiklärare samt elev- och föräldrarepresentanter. Föreningens styrelse väljs vid årsmötet. Årsmötet utser ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör, revisor och valberedning. Årsmötet kan även besluta om inval i styrelsen av andra personer som kan främja föreningens verksamhet. Styrelsen utser en producent som har det övergripande ansvaret för respektive arrangemang.

Principen för majoritetsbeslut skall tillämpas, med utslagsröst för ordföranden vid lika röstetal.

Styrelsen har minst två protokollförda sammanträden varje verksamhetsår.

§ 4 Firmatecknare
Ordförande och kassör tecknar var för sig föreningens firma.

§ 5 Medlemskap
MoVs medlemmar utgörs av musiklärare, musikelever och musikintresserade personer som vill främja föreningens syfte. Medlemskapet är personligt och individuellt. Medlemsavgiften kan dock betalas per familj och gäller då alla i familjen. Medlemsavgiften beslutas av årsmötet, vid vilket alla medlemmar har rösträtt.

§ 6 Medlems åliggande
Styrelsemedlemmar ansvarar för den långsiktiga planeringen av olika arrangemang. Styrelsen ansvarar även för bredden i verksamheten, den professionella kvalitén samt kommunikationen med musiklärare som förbereder elever. Producenten ansvarar för lokalbokningar, samordning av arbetsinsatser, framställning och tryck av program, marknadsföring och allt annat praktiskt. Övriga medlemmar betalar den bestämda föreningsavgiften och bidrar med ideella arbetsinsatser i mån av möjlighet.

§ 7 Utträde ur föreningen
Utträde ur föreningen kan ske när som helst genom skriftligt meddelande till sekreteraren. Erlagda avgifter återbetalas ej.

§ 8 Mandatperiod
Mandatperioden för ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare och valberedningen och revisor är 2 år och för föräldrarepresentanter 1 år.

§ 9 Uteslutning
Medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål kan uteslutas av styrelsen. Utesluten medlem äger ej rätt att erhålla del i eventuellt överskott.

§ 10 Räkenskapsår och revision
Föreningens räkenskaper skall granskas av en revisor som utses av årsmötet. Räkenskapsåret är kalenderåret.

§ 11 Föreningsstämma och motioner
MoVs årsmöte skall äga rum i januari varje år. Kallelse skall utgå minst två veckor innan årsmötet. Föreningen är öppen för motioner som skall vara ordföranden tillhanda senast 15 december året innan årsmötet

§ 12 Stadgeändring
Ändring i stadgarna beslutas av två på varandra följande stämmor varav minst en skall vara ordinarie föreningsstämma. På den senare stämman skall beslutet bifallas med minst två tredjedels majoritet. Beslut om stadgeändring kan också fattas på en stämma om samtliga röstberättigade medlemmar är närvarande och beslutet är enhälligt.

§ 13 Upplösning av föreningen
Upplösning av föreningen beslutas av två på varandra följande stämmor, varav minst en skall vara ordinarie föreningsstämma. På båda stämmorna skall beslutet bifallas med minst två tredjedels majoritet. Eventuella kvarvarande tillgångar ska användas för en avslutningskonsert.

Stadgar antagna 2017- 06 – 17 och bekräftade på årsmötet 2018-06-30.
Nya stadgar antagna på årsmötet 2022-02-13 och bekräftade på styrelsemöte 2022-03-17, gällande punkt 5.